Schoolido | Lär på ditt sätt

Fortbildning och föreläsning

Schoolido utbildar i digitalt lärande! Våra fortbildningskurser erbjuds i olika utföranden utifrån er skolas behov, från introducerande inspirationsföreläsning till skolutveckling. Välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er.

Våra fortbildningar

# Elevens aktörskap i den digitala världen

Syfte och mål med kursen:

Att medvetandegöra och motivera elever till att bli aktörer i sitt lärande är centralt för kunskapsutvecklingen. Ännu mer i samvaron med en digital verklighet. Vi hjälper er med verktygen och arbetssätten. Fortbildningen ger både teoretisk bakgrund och praktiska verktyg för skolan att  arbeta med värdeskapande och motivation i det fysiska och digitala klassrummet.

Kursen behandlar frågeställningen:

  • Hur stärker vi elevers aktörskap i lärprocesser? 

# Begrepp och modeller i en digital verklighet

Syfte och mål med kursen:

Förståelsen för vad begrepp och modeller är och hur de fungerar, är viktiga fundament i lärandet. Fortbildningen ger teori och praktisk vägledning i att undervisa med digitala resurser, utifrån elevernas förförståelse och didaktiska utgångspunkter.

Fortbildningen behandlar frågeställningen:

  • Hur ser den undervisning ut som utvecklar elevens kunskaper genom begreppsförståelse?

# Det digitala lärarrummet

Syfte och mål med kursen:

När elever lär sig i det digitala digitala klassrummet förändras relationer och roller mellan elever och lärare. Lärandet sker i ett sammanhang där information och kunskap finns tillgängliga på nya sätt. 

Fortbildningen behandlar frågeställningen:

  • Vad krävs av organisationen och kulturen i klassrummen och i skolan för att elever och lärare ska kunna använda mobiler och datorer på ett naturligt sätt i undervisningen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våra kursformer

Alla fortbildningskurser går att få i olika omfattning. Från en introducerande föreläsning, till en heldags workshop eller en längre vidareutbildning. Storleken beror på er skolas behov och önskemål. Se nedan för mer om varje steg.

Föreläsning         

Föreläsning med teori och praktik kring undervisning och lärande. Varje föreläsning avslutas med att konkreta verktyg presenteras. 

Kurstid: 2h

Pris: Kontakta oss för pris

Workshop           

Inspirationsföreläsning och workshop. En heldags workshop med all berörd personal på skolan. Workshops bygger vidare från föreläsningens innehåll och verktyg i förhållande till er specifika verksamhet. Workshopen leds av minst två medarbetare från Schoolido.

Kurstid: Heldag (7h)

Pris: Kontakta oss för pris

Utbildning och verksamhetsutveckling         

Fortsättning på utbildningar från föreläsning och workshops. I utbildningen ingår:

  • Kartläggning av skolans behov
  • Föreläsning: introduktion, teori och praktik
  • Tre tillfällen/seminarium/workshop med pedagoger på skolan
  • Individuellt utvecklingsarbete av nyckelpersoner och skolledare
  • Handlingsplan för implementering av digitala lärverktyg
  • Framtagande av best practice anpassat till den specifika verksamheten

Kurstid: 3-5 dagar 

Pris: Kontakta oss för pris