Villkor för användning

1. Villkor

Följande användarvillkor (”Villkoren”) gäller för privatperson respektive juridisk person (”Kunden”) som ingått separat abonnemangsavtal om nyttjande av tjänsten eller som registrerar sig som användare på Schoolidos internettjänst och webbplats/er (”Tjänsten”), vilka utges av IST Sverige AB, org. nr 556265-4755, (”Schoolido”). Innehållet i Tjänsten och webbplats/er tillsammans med de uppgifter som lämnats vid registrering, Villkoren samt eventuellt separat abonnemangsavtal utgör sammantaget det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kunden och Schoolido.

För det fall motstridigheter förekommer mellan de handlingar som ingår i Avtalet gäller de inbördes i följande ordning:

1. Separat abonnemangsavtal
2. Villkoren i detta avtal

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar jag också att tillstånd från vårdnadshavare/målsman har inhämtats om jag som kund är under 18 år. Schoolido äger rätt att kontakta vårdnadshavare/målsman för att få bekräftat att samtycke föreligger.

2. Licens

Schoolido upplåter en icke-exklusiv rätt för Kunden att nyttja Tjänsten under abonnemangsperiod. Licensen upplåts till viss namngiven person, eller till ett visst antal användare i enlighet med vad som överenskommits i abonnemangsavtal eller vid registrering. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Kunden enligt Avtalet är förbehållna Schoolido. Avtalet medför således inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till Kunden.

3. Tjänst

Med Tjänsten avses det innehåll och material som Schoolido gjort tillgängligt på Tjänstens webbplats i enlighet med Villkoren. Schoolido förbehåller sig rätten att fritt ändra innehåll, struktur, söksystem och övriga funktioner. Inget ansvar eller anspråk kan göras gällande mot Schoolido för denna typ av åtgärd, under förutsättning att Kundens ändamål och nytta med abonnemanget på grund av detta inte väsentligen försämras. Vid sådan väsentlig försämring har Kunden endast rätt till skäligt avdrag på priset för innevarande abonnemangsperiod.

4. Rättigheter för dig som användare

A) Privatperson
Användare med privat abonnemang har rätt att använda Tjänsten för enskilt bruk tillsammans med familjemedlemmar som är permanent bosatta på Kundens folkbokföringsadress. Kunden får endast använda Tjänsten för icke-kommersiellt bruk via HTTP. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts och Villkoren accepterats. Tjänsten anses levererad då Kunden får tillgång till Tjänsten efter att registrering har slutförts och Villkoren accepterats.

B) Juridisk person

Användare med abonnemang via juridisk person har rätt att använda Tjänsten via internetkoppling (http) för det antal användare som överenskommits vid registreringen och vid tecknande av abonnemangsavtal.

Tillgång till tjänsten erhålles när registrering har slutförts, Villkoren accepterats och nödvändiga uppgifter för tillgång till Tjänsten har mottagits av en för Kundens räkning utsedd kontaktperson via e-post. Nödvändiga uppgifter för tillgång till Tjänsten skickas så snart kontaktuppgifter lämnats av Kunden och dessa registrerats av Schoolido. Tjänsten anses levererad då uppgifter för tillgång till Tjänsten har skickats till Kunden.

5. Avtalstid och uppsägning

Avtalet kan sägas upp till upphörande vid slutet av abonnemangsperioden. Uppsägning av Avtalet under abonnemanget skall vara Schoolido tillhanda senast 7 dagar innan den avtalade prenumerationsperioden löper ut, i annat fall förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare en abonnemangsperiod med samma längd som gäller för det rådande Avtalet.

Avtalet kan även sägas upp av Kunden enligt punkt 15 i dessa Villkor.

Schoolido har rätt att säga upp Avtalet i det fall Kunden bryter mot Avtalet eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd.  

A) Privatperson

Avtalstiden och längden på abonnemangsperioden för privatperson anges och väljs på den webbsida där registrering sker i samband med registrering. Uppsägning av löpande abonnemang väljs under Tjänstens sida Mitt konto och gäller från och med nästkommande abonnemangsperiod om uppsägning meddelas senast 7 dagar innan ny period påbörjas.

B) Juridisk person

För juridisk person avser abonnemanget 12 månader om inget annat överenskommits vid registrering.

6. Ångerrätt och återköp

Enligt Distansavtalslagen (SFS 2005:59) har Kund som är privatperson ångerrätt i 14 dagar efter dagen då avtalet om abonnemang ingicks. 

Om Kunden önskar utnyttja ångerrätten eller återköp inom tidsramen skall Kund avsluta det aktiva kontot under "Mitt konto" alternativt skall Schoolido kontaktas och skriftligen meddelas detta genom mail till support@schoolido.se.

7. Pris och betalning

Schoolido förbehåller sig rätten att justera avgiften i enlighet med den allmänna prisutvecklingen på marknaden. Dessa eventuella justeringar träder dock i kraft först från och med nästkommande abonnemangsperiod och meddelas via Tjänsten 14 dagar före abonnemangsperiodens utgång.

Schoolido förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroll i samband med att Kunden registrerar sig som användare av Tjänsten.

A) Privatperson

Alla abonnemangsavgifter som gäller för Kunden finns angivna på Tjänsten och anges inklusive mervärdesskatt.

Privatperson betalar för vald abonnemangsperiod via betaltjänsten DIBS säker kortbetalning, som tillhandahålls av Schoolido på Tjänsten. Vid löpande förlängning av abonnemang och återkommande betalning, exempelvis vid löpande månadsabonnemang, sker samtycke till detta när godkännande av villkor sker och första betalning genomförs.

B) Juridisk person

För juridisk person skall avtalat belopp för betalning av Tjänsten vara Schoolido tillhanda senast trettio (30) dagar efter det datum som anges på faktura från Schoolido.

8. Upplåtelse/överlåtelse

Kund äger inte rätt att utan Schoolidos samtycke upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

9. Användning och ansvar

Kunden får inte nyttja Tjänsten i strid med Villkoren eller i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kunden förbinder sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt se till att handlingar såsom användarnamn och lösenord för Tjänsten förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Kunden skall omgående underrätta Schoolido om det kan befaras att obehörig fått kännedom om Kundens lösenord, eller på annat vis äger obehörigt tillträde till Kundens konto.

Material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten, såsom texter, musik, filmer och fotografier, skyddas av upphovsrätt enligt Upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att det skyddade materialet inte får återges eller tillgängliggöras för person utan abonnemang utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel som kräver sådant tillstånd är kopiering av Tjänstens innehåll till annan webbsida, interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av Tjänsten i digital eller fysisk form, oavsett metod. Användning av Tjänstens innehåll på annat sätt än genom sökning i materialet förutsätter därför att användningen är tillåten enligt tillämplig lag. Användning i skolan får i övrigt ske på det sätt som anges nedan.

Användning av Tjänsten i skolan

Innehåll såsom text-, bild- och filmmaterial som tillhandahålls i Tjänsten och som är producerat av Schoolido får användas fritt i skolor som är Kunder, och som betalar för licenser per elev och per lärare utifrån antalet elever och lärare vid läsårets början eller då Avtal ingicks om nyttjande av Tjänsten. Det innebär att lärare som registrerats för Tjänsten får skriva ut och kopiera material för användning tillsammans med sin/sina klasser, samt att elever kan använda material från Tjänsten i grupparbeten och redovisningar i skolan. Det är däremot inte tillåtet att exempelvis publicera Schoolido-material på skolans hemsida, annan webbsida eller nätverk. Det är heller inte tillåtet att sprida Schoolidos material i tryckt form utanför skolan eller att på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material för allmänheten.

Innehåll på Tjänsten som skapats av användare av Tjänsten omfattas av Creative Commons-licensen ”Erkännande – Icke kommersiell – Dela lika”. Det innebär att materialet kan kopieras, bearbetas, spridas och framföras fritt så länge upphovsman anges och materialet inte används i kommersiellt syfte. Dela Lika innebär att om materialet bearbetas gäller samma villkor för spridningen som för ursprungsmaterialet. Läs mer om den aktuella Creative Commons-licensen här.

Användargenererat innehåll och eget material

För minderårigas godkännande av nedan specifika villkor 1-8 krävs målsmans tillstånd. Schoolido äger rätt att kontakta målsman för att få bekräftat att tillstånd föreligger.

Genom att bidra med material till Tjänsten godkänner Kunden följande villkor:

1. Kundens personuppgifter kopplas till det material Kunden levererar. Utvalda personuppgifter såsom namn och material blir tillgängligt för andra som använder Tjänsten. Det gäller exempelvis uppgifter och bilder som förekommer under sidan Min profil och vid profil/signatur i samband med inlägg.

2. Kunden ansvarar för att Kunden själv har skapat det material Kunden levererar och äger själv rätten att publicera det, alternativt har tillstånd av rättighetsägaren att publicera det.

3. Kunden ansvarar för att personer som medverkar på bilder, filmer eller med ljud i mitt material har gett sitt tillstånd till att bilden/filmen/ljudet publiceras på Tjänsten. Kunden intygar också att ingenting på/i bilden/filmen/ljudet eller sammanhanget när bilden/filmen/ljudet togs/skapades strider mot svensk lag.

4. Kunden tillåter att allt material som Kunden lämnar som bidrag licensieras under Creative Commons-licensen ”Erkännande – Icke kommersiell – Dela lika”. Läs mer här.

5. Schoolido förbehåller sig rätten att inte publicera material som kan anses olämpligt av andra skäl än juridiska.

6. Schoolido har rätt att använda det material jag lämnar fritt i Tjänsten och dess övriga tillhörande domäner samt i information eller reklam för Schoolido eller Tjänsten.

7. Schoolido kommer att granska kundgenererat innehåll och material före publicering och/eller annan användning. Publicering innebär dock inte att Schoolido slutligt godkänt materialet eller ansvarar för dess innehåll. I första hand sker denna granskning för att hindra olämpligt material från att förekomma på Tjänsten.

8. För övriga bidrag, uppgifter, material och skriftliga kommentarer som exempelvis lämnas via Forum och i Chatt gäller såväl svensk lag som Schoolidos bedömning och de ”Forumregler” som framgår via länk från webbplatsens Forum-del.

10. Support

Schoolido ger support på Tjänsten efter bästa förmåga under kontorstid (8-17). Support sker via support@schoolido.se

11. Personuppgifter, sekretess och cookies

Kunden samtycker härmed till att Kundens (och för juridisk person Kundens kontaktpersoners) namn samt övriga kontakt- och betalningsuppgifter behandlas av Schoolido med modern informationsteknologi och sekretess i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter

För att kunna ge en person under 18 år tillgång till Tjänsten måste vi inhämta ett samtycke till viss behandling av personuppgifter av vårdnadshavare/målsman som på så sätt godkänner lagring av lämnade uppgifter. Schoolido äger rätt att kontakta vårdnadshavare/målsman för att få bekräftat att samtycke föreligger.

Kundens uppgifter lagras under en begränsad period även efter att abonnemanget upphört och Kunden fullgjort eventuella betalningsförpliktelser. Detta för att Schoolido skall kunna nå tidigare kunder med riktade erbjudanden och uppdateringar.

För att skapa ett konto på Schoolido samt för att göra det möjligt att kunna använda tjänsten samlar Schoolido in ett begränsat antal personuppgifter. Vid registrering av konto för Schoolidos tjänst samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du som Kund ska kunna använda Schoolido, t.ex. e-postadress eller mobilnummer. För privatpersoner begärs vid aktivering av konto betalkortsuppgifter, dessa personuppgifter sparas inte av Schoolido utan finns enbart hos Schoolidos betalningsleverantör.

Vi strävar alltid efter att minimera den obligatoriska informationen som efterfrågas, som Kund kan du dock välja att delge Schoolido mer information. Genom din användning av Schoolidos tjänst samlar vi in uppgifter kring din användning av av Schoolido, t.ex. vilka aktiviteter du har genomfört och senast lästa artikel. Schoolido säljer aldrig dina personuppgifter vidare till en tredje part.

Som Kund kan du när som helst ta del av och justera lämnade personuppgifter under sidan Mitt konto på Tjänstens webbplats eller genom att kontakta och meddela önskad justering skriftligen via support@schoolido.se. Om så önskas kan du som Kund också när som helst kontakta Schoolido via support@schoolido.se och begära att få utdrag på dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade samt begära att få dina personuppgifter raderade. Kund kan också när som helst kontakta Schoolido för att begära att inte få marknadsutskick. Strykning av någon eller alla dessa uppgifter skriftligen via support@schoolido.se. Schoolido kommer då inte längre att kontakta Kunden i marknadsföringssyfte. Observera dock att Schoolido kan vara skyldig att spara viss information för att uppfylla lagenliga krav samt kan komma att kontakta kunden om viktiga uppdateringar kring tjänsten under den period som kunden har en aktiv prenumeration samt under en kort tid därefter. 

Cookies

För att göra Kundens upplevelse av Tjänsten så bra som möjligt används även s.k. cookies. Det är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies som kan användas:

Den ena typen sparar en textfil på din dator och används generellt för att komma ihåg information om dig och om du exempelvis gjort några speciella val om vad som skall visas på webbplatsen. De flesta webbläsare innehåller verktyg för att ta bort dessa cookies från din dator. Schoolido använder dessa i statistiskt syfte för att identifiera om Kunden är första-gångs-besökare eller återvändande besökare. Informationen som sparas är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information. Informationen är således helt anonym.

Den andra typen kallas sessionscookies och används för att koppla Kundens dator (eller motsvarande) till en server. Under tiden Kunden är inne och surfar på en sida skickas sessionscookies för att kunna koppla information om exempelvis valt språk. Sessionscookies lagras inte på datorn utan försvinner när webbläsaren stängs. Schoolido använder i statistiskt syfte sessionscookies för att ta reda på hur länge Kunden i genomsnitt stannar på webbplatsen. 

12. Meddelanden

Meddelanden från Schoolido till Kunden som skickats till den av Kunden angivna e-postadressen skall anses ha nått Kunden senast ett dygn efter att meddelandet skickades.

13. Avtalsbrott

Finns det anledning att misstänka att Kunden agerar i strid med Avtalet har Schoolido rätt att spärra Kundens tillgång till Tjänsten tills frågan utretts. I fall då Schoolido kan konstatera att Kundens användarnamn och lösenord missbrukas har Schoolido även rätt att tilldela Kunden ett nytt användarnamn och lösenord.

Schoolido har även rätt att stänga av Kundens anslutning till Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Avtalet i något hänseende. Det kan exempelvis gälla fall då försenade eller uteblivna betalningar av abonnemangsavgifter förekommer eller om Kunden missbrukar sitt lösenord, så att till exempel obehöriga kan använda tjänsten. Kund är skyldig att ersätta Schoolido för den skada som Schoolido kan komma att lida till följd av avtalsbrott.

14. Ansvar och ansvarsbegränsning

Schoolido garanterar att Schoolido har rätt att upplåta licens till Tjänsten enligt angivna villkor.

Schoolido åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i innehållet i Tjänsten eller i dess tillgänglighet. Schoolido bär ej heller ansvar för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten, inklusive eventuella skador som uppkommer till följd av att Tjänsten inte kan användas på avsett sätt t.ex. då Tjänsten tillfälligt ligger nere eller drabbas av störningar.

15. Ändrade villkor

Schoolido förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. Meddelande om ändring meddelas på Tjänstens webbplats senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft, samt kan komma att meddelas Kunden via e-post till angiven adress inom samma tidsram. Ändringar är bindande för Kunden om inte ändringen skäligen kan anses innebära väsentlig olägenhet för Kunden och att denne senast 7 dagar efter mottaget meddelande om en kommande ändring meddelar Schoolido om omedelbar uppsägning av Tjänsten. Avtalet upphör då att gälla så snart Schoolido fått meddelande om uppsägning.   

16. Tillämplig lag

Tvist med anledning av detta avtal mellan Schoolido och Kunden skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Kontaktuppgifter Schoolido

E-post: support@schoolido.se | Webb: www.schoolido.se/about/kontakt

Kontaktuppgifter IST Sverige AB, orgnr 556265-4755

Ingelstadsvägen 9, 35234 Växjö, tel 0470-707100