Källor och referenser

Schoolido är en ständigt växande lärtjänst. Allt ämnesinnehåll som presenteras på schoolido.se, med undantag för externa länkar och direkta källhänvisningar, är producerat för Schoolido av lärare, skribenter, bildredaktörer, animatörer och illustratörer, samt granskas löpande av lektorer och docenter inom skolans ämnen. Vi slutar aldrig växa och arbetar för att du ska fortsätta lära.

Om källor och källgranskning

Det kanske viktigaste för oss på Schoolido är att allt material vi utvecklar är korrekt, aktuellt, källgranskat och godkänt av lektorer eller lärare. På Schoolido arbetar vi just nu med 15 lektorer, docenter och doktorer som hjälper oss att kontrollera ämnesinnehåll för att säkerställa kvalitén och att innehållet följer läroplanen. Allt för att du som lärare skall känna dig trygg med vår lärtjänst och eleverna skall få den bästa möjliga hjälpen.

I våra artiklar finns som regel inte referenser i löpande text, förutom i de fall då direkt källa eller hänvisning till annan plats anges i anslutning till innehållet (se nedan). Stoffurvalet har skett i samarbete med certifierade lärare och lektorer i enlighet med ämneskursplanernas centrala innehåll. Innehållet har bearbetats av skribenter och redaktörer i samråd med och faktagranskats av referenspersoner som lärare, lektorer och ämnesexperter. Allt ämnesinnehåll kommer från källor som uppfyller vetenskapliga krav för vårt sammanhang.

Allmänna källor för faktakontroll av grundmaterial

För faktakontroll av innehåll används statistik, data och uppgifter från Globalis, FN, FN-förbundet, EU, statliga myndigheter/departement/ämbetsverk, Skolverket, svenska högskolor och universitet, litteratur som uppfyller vetenskapliga krav, vetenskapliga artiklar, samt nätverk av akademiker (se nedan).

Källa i direkt anslutning till artikel och innehåll

Vid återgivning av detaljspecifik information, fakta och statistik anges källa i artikelns flöde, vanligtvis inom parentes med hänvisning till källa via url. Det förekommer för data, referensfakta, statistik och i vissa fall externt mediamaterial. För alla ämnesmoment anges en sammanställning av källor, referenser tillsammans med övrig inspiration, under titeln "Externa länkar", som även innehåller mer inspiration och tips om andra hjälpande innehållssidor.

Källor för media (film och bild)

Om inte annat anges kommer bildinnehållet, i redigerad och originalform, från mediabanken Shutterstock där bildens titeln innehåller respektive bilds id-nr för originalfilen. Då annat mediamaterial förekommer anges källa i bild eller invid i form av url och länk. Det kan gälla material från öppna källor (creative commons) och material från icke kommersiella och kommersiella kanaler där material är inbäddat på annan domän.  

Samtliga illustrationer och animerade filmer, då ej annat anges, är producerade av Schoolido med fulla rättigheter (och är upphovsrättsskyddade enligt lag).  

Relation till skollagen och läroplanen (LGR11)

Vår övergripande utgångspunkt är skollagens så kallade portalparagrafer (1 kap: § 4 och 5), som anger utgångspunkter för all skolverksamhet. Kärnan i dessa paragrafer och därmed vår utgångspunkt är:

"… alla elever ska på lika villkor och i enlighet med grundläggande värderingar utveckla kunskaper och värden …"

"Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet"

Referenser och samarbeten

Medverkande lärare 

Angelica Klasson, lärare NO/Ma
Pär Angerfelt, lärare NO
Per Ericson, lärare NO
Torsten Pihl, lärare NO
Mikael Larsson, lärare NO
Louise Lennström, lärare Språk
Malin Hökby, lärare Språk
Emma Söderholm, lärare Språk
Sonja Schmitz Gustafsson, lärare Språk
Malin Sundström, lärare Språk
Robert Egerot, lärare SO
Mia Hasselblad, lärare SO
Kristina Ekmark, lärare SO
Jens Haskett, lärare SO
Cecilia Paananen Burman, lärare NO/HKK
Lotta Rosengren, lärare HKK

Medverkande granskare

Sten Arevik, universitetslektor i didaktik, lärarutbildare, kursplaneutvecklare Skolverket
Göran Svanelid, universitetslektor i didaktik, lärarutbildare, läromedelsförfattare, kursplaneutvecklare Skolverket
Hans Persson, universitetslektor i didaktik, lärarfortbildare, läromedelsförfattare
Christer Hedin, docent, universitetslektor i religionsvetenskap, lärarutbildare
Ann S. Pihlgren, universitetslektor i svenska, lärarutbildare, rektor, skolchef
Harriette Persson, universitetsadjunkt engelska, lärarutbildare, läromedelsförfattare
Eva Färjsjö, universitetsadjunkt, lärarutbildare i matematik, kursplaneutvecklare Skolverket
Thomas Krigsman, universitetsadjunkt, lärarutbildare i NO, kursplaneutvecklare Skolverket
Anders Fridfeldt, universitetsadjunkt, lärarutbildare, kursplaneutvecklare Skolverket
Tette Kockum Lundberg, lektor i kemi, matematik och biologi
Jakob Gyllenpalm, lektor i fysik och lärarutbildare
Kjell Pihlgren, språklärare och rektor emeritus

Se mer om vad Schoolido är och hur det fungerar

Se mer om teamet bakom Schoolido

Ta del av några av tankarna bakom Schoolido