TANKAR BAKOM SCHOOLIDO

Sten Arevik

Lektor Samhällskunskap

Sten Arevik

Lektor Samhällskunskap

”Och så tvingades jag då inse att våra barn idag talar ett annat språk, de talar digital multimodalska.”

Skulle då jag, en man av en senare generation, behöva lära mig ett nytt språk. Ja, nog hade jag väl en tid känt till det teoretiskt grundade svaret: Elevers erfarenheter och kunskaper måste få möta andra människors erfarenheter och människans historiska kunskaper. Kärnan i vad Schoolido gör är att gestalta detta möte. I detta didaktiska möte söker vi komma elever till mötes med hjälp av det digitala multimodala språk elever idag använder som ”modersmål”. Ett gemensamt språk är kunskapsutvecklingens moder och fader. Nu när avståndet mellan skolspråk och elevspråk blivit allt större, riskerar vi att överge delar av den unga generationen. Vi låter dem frysa i mörkret utan en reell möjlighet att bli delaktiga i vår samhällsgemenskap. Och vi vet ju alltför väl vilka politiska uttryck som här ligger i farans riktning. I en välkänd dikt tillskriver Karlfeldt Fridolin förmågan att tala med bönder på bönders sätt men med lärde män på latin. Och för mig illustrerar det här lite av vad vi på Schoolido vill göra: vi gestaltar den kunskap som ligger i skolans kunskapsuppdrag med hjälp av ett språk dagens elever begriper, samtidigt som vi är noga med att inte ge avkall på den vetenskapliga grund skolans verksamhet ska vila på, eller de krav skolans styrdokument formulerar. Jag skulle vilja påstå att vi i dessa avseenden är mer omsorgsfulla än andra läromedel. Ett multimodalt språk är kraftfullt och måste användas med försiktighet, det är ju det språk som används i reklam och propaganda för att förändra människors föreställningar i en bestämd riktning. Vi vill använda det för att utveckla elevernas förmåga att förstå. Och då kan vi inte stanna i den multimodala symbolvärlden – den är ett redskap för att hjälpa elever att utveckla den teoretiska förståelse som idag är formulerad i alla kursplaner. Men för att nå dit är både det skrivna ordet och det matematiska språket en förutsättning. Och när det kommer till att utmana och utveckla elevers föreställningar kommer vi att komma längre än samtliga de läromedel som idag finns. Ja nog var det så att något gick förlorat i den digitala omställningen. Vad blev det av barnens lek och läsande. Och är det inte så att den genuina mellanmänskliga interaktiviteten har minskat. Schoolido kommer aldrig ge avkall på betydelsen av den ansvarstagande, förtrogne, närvarande och undervisande läraren. Vi menar att vi däremot ger lärare mer tid till just detta. Vi måste också förstå att det inte är datorer och datorprogram de elever som har det svårast i dagens skola behöver mest - de behöver en mänsklig resurs, en bildad lärare, som också kan använda Schoolido som en resurs för elevens kunskapsutveckling. För oss är det här också den ultimata demokratifrågan – att bjuda in elever i samhället och göra dem delaktiga. Ge dem tillgång till de språkliga och begreppsliga föreställningar som tillträde till vår komplexa värld idag kräver. Vi vill också peka på att det är dessa språkliga och begreppsliga föreställningar som är själva fundamentet för en genuin digital kompetens. Det fundament som Sverige glömde när vi gjorde IKT till en teknologi och inte till ett redskap för reell kunskapsutveckling. Ett kvalificerat digitalt användande grundar sig på väl utvecklade språkliga och intellektuella förmågor.

Angelica Klasson

Förstelärare, Ämnesansvarig Matematik & NO på Schoolido

Angelica Klasson

Förstelärare, Ämnesansvarig Matematik & NO på Schoolido

“Matematik fungerar precis som andra språk, du behöver kunna ord och grammatik för att göra dig förstådd och förstå andra. Tillsammans med rätt inställning och bra strategier så skulle ALLA kunna prestera bättre i matte.”

Tänk dig att du ska lära dig ett nytt språk. Då behöver du kunna ord och grammatik för att göra dig förstådd och förstå andra. Precis på samma sätt är det med matematiken. Taluppfattningen är grunden i det matematiska språket och algebran är grammatiken. Tillsammans med flera andra olika delar kan du sen göra fantastiska saker och en ny värld öppnas! Matte handlar ofta om att skriva om tal så att det passar situationen. Med hjälp av ett rikt ”ordförråd” att välja på och flera synonymer kan du, precis som i alla språk, måla upp en tydligare bild av vad du menar. Ett modernt samhälle ställer krav på tekniken och därmed också på matematiskt kunnande. En värld av enbart siffror skulle bli för klumpigt och oöverskådligt och vi behöver mer för att få ett naturligt språk för problemlösning. Matematiken ger dig verktygen att kunna se samband, lösa problem samt att förstå och kunna beskriva förändringar. Att hålla på med matte gör också att du blir riktigt grym på att föra resonemang, dra slutsatser och att kritiskt analysera. Detta är förmågor som värderas högt inom arbetslivet, men framförallt så att du kan följa med och förstå varför saker händer i samhället och runt om i världen. Tillsammans med rätt inställning och bra strategier så skulle ALLA kunna prestera bättre i matte. Framgång handlar väldigt sällan om begåvning, utan om hårt arbete på rätt sätt. En ständig process mellan kvalitativt och kvantitativt arbete. Till exempel har Zlatan lagt ner otroligt många timmar för att ta sig dit han är idag, men också med en medvetenhet HUR han ska bli bättre. Så ge det ett försök och kom ihåg att du har massor med kapacitet! Ta vara på det och använd det och låt inte bara matteboken eller läraren styra ditt förhållande till matematik. Schoolido kommer att ge dig redskapen och vara en coach på vägen. Vi kommer alltid att finnas här för dig!

Christer Hedin

Docent Livsåskådningsvetenskap och disputerad i Religionshistoria

Christer Hedin

Docent Livsåskådningsvetenskap och disputerad i Religionshistoria

"Livets mening är (åtminstone) att fundera på livets mening."

Varför finns vi och vad är det för mening med allt? Vad är sant, verkligt och viktigt i livet? Det är frågor som både roar och oroar. Vi hinner inte alltid tänka efter, men när det verkligen blir angeläget är det värdefullt att ha något att utgå ifrån. Skolans religionskunskap vill hjälpa unga att få ordning på frågorna och få tillgång till svaren. Filosofer har bidragit med många viktiga synpunkter som hjälper oss att upptäcka vilka problem vi måste ta ställning till. Religionerna erbjuder perspektiv på livet och verkligheten som stimulerar tänkandet och kan upplevas som svaret – kanske det rätta och enda svaret – på livsfrågorna. Det är denna inspirerande blandning av olösliga frågor och hängiven övertygelse som har gjort ämnet religionskunskap så givande för mig. Det vill jag dela med mig av på Schoolido.

Hanna Harge

Grundare Schoolido

Hanna Harge

Grundare Schoolido

“I en nära framtid är kreativa plattformar med en superstruktur som Schoolido en naturlig del av all utbildning.”

Hela grunden och den ursprungliga idén till Schoolido handlar om att ge barn och unga rätt till ett kvalitativt lärande anpassat för deras behov, och som bygger en stark grund för livet och utveckling framåt. Jag tycker det är otroligt spännande med framtidens lärande och utbildning. I en nära framtid är kreativa plattformar med en superstruktur som Schoolido är en naturlig del av all utbildning. Teknik som flexibelt förverkligar pedagogik och didaktik i lärprocessen, där lärande kreativitet får utrymme och där elever och lärare får struktur, kvalitet, validering och återkoppling
ar. Alla elever kommer till skolan med vitt skilda förutsättningar och bakgrund. Deras utgångsläge skiljer sig åt, redan från starten. Ett kraftfullt lärverktyg som Schoolido gör skillnad. Självklart finns det stora utmaningar i transformationen till en digital skola, men förändringen är redan igång.

Oskar Schröder

Grundare Schoolido

Oskar Schröder

Grundare Schoolido

"Schoolido ser eleverna, deras olika behov och öppnar dörren till det livslånga lärandet. Vi brinner för att hålla de där lärande lågorna igång!"

Allt på en plats, ordning och reda, lugn och ro. Det är Schoolido för mig. Men vi har bara börjat och det handlar om så mycket mer… Tänk dig en värld där vi alla förstår mer. Om varandra och om livet runtomkring oss. Varför vi är och vad som gör oss möjliga. Jag tror stora tankar får oss att växa, eller snarare jag vet det. Det är ofta vi själva som sätter våra mentala begränsningar. Schoolido ser eleverna, deras olika behov och öppnar dörren till det livslånga lärandet. Vi brinner för att hålla de där lärande lågorna igång! Ibland beskriver jag Schoolido som ett fundament, en trygg grund, för alla elever att stå stadigt på och utgå modigt och nyfiket från. Allt vi ska lära i skolan kanske inte landar direkt, men med rättvisa förutsättningar och respekt för att vi får vara olika - också lära olika - så har resan startat.