Förberedelser inför de nationella proven årskurs 9

Det finns nog inget i svensk skola som skapar en sådan akut kollektiv betygsstress, oro och till och med ångest för elever, som de nationella proven. Det är också en hektisk period för lärare och många föräldrar känner sig lite hjälplösa när de ser sina barns oro och stress. Den här gör att en hel del elever underpresterar, helt i onödan eftersom proven faktiskt är delvis något annat än vad de flesta elever tror.

Många elever upplever de nationella proven som något av en slutexamination som kommer att definiera deras framtid. Det som är viktigt för elever att förstå är att de nationella proven i själva verket är ett av många bedömningsunderlag, även om det som sådant har en stor tyngd. Det ska ge lärare vägledning och stöd för rättssäker och rättvis bedömning. Proven ska också ge skolor förutsättningar att analysera i vilken utsträckning elever generellt har nått kunskapsmålen. Vi vet att det är viktigt att elever förstår vad proven egentligen är och i vilket sammanhang de ingår i.

För att komma väl förberedd till ett nationellt prov behöver elever ha med sig mer än en bra studieteknik. De ska också vara förtrogna med olika studiestrategier för att bättre kunna se, förstå och utveckla den sorts kunskap som de nationella proven frågar efter. Vi ska komma ihåg att bedömning, betyg och därmed även de nationella proven ska svara mot kursplanernas kvalificerade förmågor och kunskapskrav. 

Elever kan faktiskt ganska enkelt öka sina förutsättningar att klara proven bättre. Genom att träna på tidigare nationella prov med frågor, svar och bedömningsstöd kommer de att vara bättre förberedda. Får elever dessutom tips på hur de kan tänka, extra förklaringar kring innehåll och fler övningsexempel som liknar frågorna i de nationella proven kan de utveckla sin studiestrategi ytterligare. Detta fokus, att utveckla elevers studiestrategi, har varit utgångspunkten när Schoolido har tagit fram sitt träningsmaterial för de nationella proven.

Vi har byggt upp ett helt område där elever kan förbereda sig inför nationella proven. Lärare och föräldrar kan använda materialet för att förbereda sina elever eller barn bättre – området kan fungera som en resurs i klassrummet eller som en kvalificerad läxhjälp.

På Schoolido hittar du bland annat:

  • Tidigare nationella prov med frågor, svar, tips och dessutom extra förklaringar kring innehåll och vad som ska ligga till grund för lärarens bedömning
  • Fler övningsexempel som liknar frågorna i de nationella proven
  • Studiestrategier för hur man som elev kan tänka
  • Enkla checklistor som hjälper elever att känna sig väl förberedda inför proven

Vill du se mer om förberedelser inför nationella prov på Schoolido? Klicka här!

Sten Arevik
Universitetslektor i didaktik

Göran Svanelid
Universitetslektor i didaktik