Nationellt prov i Geografi 2013
Delprov A

Byt typsnitt

Det nationella provet i geografi består av två delprov (A + B) och till delprov B ett tillhörande karthäfte. Proven görs separat och provtiden för varje delprov är 120 min. Delproven i geografi handlar om att du ska kunna lösa uppgifter och arbeta med ett karthäfte. Kom ihåg att de nationella proven är bara ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på! Här på Schoolido hittar du massa material för att klara nationella proven bra. Frågor, svar, kommentarer, tips och råd på hur du kan göra, allt finns här! Kom in och lär!

Beskrivning av provet

Det här provet och dess innehåll (texter, bilder, beskrivningar och frågor) © Skolverket, Prov - och bedömningsenheten. Källa: Skolverket.se.

Ämnesprovets koppling till kursplanen

Ämnesprovet i geografi för åk 9 konstrueras utifrån läroplanen med utgångspunkt i kursplanens syfte, förmågor, centralt innehåll samt kunskapskrav. I kursplanen för geografi framhålls att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla fyra förmågor. Ämnesprovet prövar samtliga förmågor i ämnet i geografi:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Viktig information till dig som ska göra provet

Några råd inför provet:

* Vid inledningen till varje uppgift finns ofta en inledande text. Dessa texter är ett stöd för dig när du löser uppgifterna.

* Studera kartornas teckenförklaring i de uppgifter som innehåller kartor.

* Det finns två olika symboler i provet. Dels en penna vid de uppgifter där du ska rita något och dels ett K som betyder att du ska använda en karta för att besvara uppgiften.

* Uppgifterna är alltid markerade med en gul bakgrundsfärg.

* Försök alltid att lösa uppgifterna i provet även om du känner dig osäker. Även om uppgiften känns svår så kan du få ”poäng” för ett påbörjat svar.

* Till en del av de öppna uppgifterna finns förslag till geografiska begrepp som du bör använda i ditt svar.

* När det gäller flervalsfrågor kan det variera hur många alternativ du ska kryssa för, läs därför instruktionerna noga.

* När du uppmanas att resonera kan du exempelvis tänka på att: diskutera orsakssamband i flera led, förtydliga resonemang med exempel, jämföra och resonera om nackdelar och fördelar.

* Tänk också på att resonera utifrån olika perspektiv som exempelvis individ, samhälle, dåtid, nutid, framtid, lokalt, globalt samt kön, sexualitet, klass, etnicitet eller ålder.

Frågor


1. Var ligger platserna?

Afrika är jordens näst största världsdel, både till storlek och folkmängd. Bilden över Afrika är en satellitbild.

Studera satellitbilden och para ihop de geografiska namnen med rätt siffra. Skriv rätt siffra på raden efter varje namn.

Gibraltar sund Saharaöknen
Arabiska halvön Godahoppsudden
Guineabukten Victoriasjön
Medelhavet Atlanten
Röda havet Indiska oceanen

Svar

Förklaring

Att visa befolkningsutveckling

En befolkningspyramid visar befolkningen i ett land ett visst år. Här visas Japans befolkning år 1950, 2010 samt en prognos för 2050.

Frågor till "Att visa befolkningsutveckling"


2.

Svara på frågorna genom att sätta ett kryss i rätt ruta. Kan en befolkningspyramid användas för att ta reda på:

Fråga Ja Nej
Hur stora olika årskullar är?
Hur många turister som besöker ett land?
Hur stor andel av befolkningen som kan läsa och skriva?
Hur stor invandring och utvandring ett land har?
Hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut i olika årskullar?
Hur stor andel av befolkningen som arbetar med jordbruk?
Hur stor andel av befolkningen som är barn?

Svar

Förklaring


3a.

Studera befolkningspyramiderna för Japan år 1950 och 2010. Vilka förändringar har skett? Kryssa för två alternativ.

Andelen barn i åldern 0-10 år har ökat.
Andelen personer över 60 år har minskat.
Medellivslängden har ökat.
Kvinnornas andel av befolkningen har ökat kraftigt.
Kvinnorna föder i genomsnitt färre barn.

Svar

Förklaring


3b.

Studera befolkningspyramiderna för Japan 2010 och 2050. Vilka förändringar kommer ske enligt prognosen? Kryssa för två alternativ.

Japans befolkning kommer att minska.
Medellivslängden för kvinnor kommer att öka.
Medellivslängden för män kommer att sjunka.
Antalet barn i skolålder kommer att öka.
Det kommer att födas fler barn år 2050 jämfört med 2010.

Svar

Förklaring


3c.

Vad förklarar att befolkningspyramiden ändrar form på detta sätt? Kryssa för två alternativ.

Kvinnor föder färre barn.
Fler människor går i pension tidigare.
Fler människor väljer att arbeta med jordbruk.
Medellivslängden ökar.
Fler kvinnor flyttar utomlands.

Svar

Förklaring

BNP per capita och medellivslängd

BNP (Bruttonationalprodukt) är ett mått på ett lands ekonomi. BNP är det totala värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under ett år. Genom att dela BNP med antalet invånare får man fram landets BNP per capita.

Frågor


4a. Frågor till "BNP per capita och medellivslängd"

Studera tabellen och diagrammet och ange vilka tre länder som är markerade med röd, grön och blå symbol.

Svar

Förklaring


4b.

Sätt ett kryss för dessa länder på rätt plats i diagrammet så att man kan läsa av ländernas BNP per capita och medellivslängd. Markera Brasilien med B, Etiopien med E och Slovakien med S.

Förklaring


4c. BNP per capita och medellivslängd

Eleverna i en klass ska redovisa ett arbete om olika faktorer som påverkar medellivslängden i ett land. Maja använder diagrammet (se nedan) för att visa att det finns ett tydligt samband mellan ett lands BNP per capita och medellivslängden för landets invånare. Ali kommer med invändningar och menar att diagrammet också visar på att det finns undantag från det sambandet.

Förklara hur Maja kan använda diagrammet för att styrka sitt påstående om sambandet mellan BNP per capita och medellivslängd.

Förklara också hur Ali kan använda diagrammet för att ifrågasätta detta samband. Vilka länder kan Maja och Ali lyfta fram som bevis för sina påståenden?

Förklaring


5. Klimat

Klimatet är ett medelvärde av vädret under 30 år. Klimatet studeras genom att mäta temperatur, nederbörd och vindar. Om man utgår från temperaturen delas jorden in i fyra olika klimatzoner. Kartan visar de fyra klimatzonerna.


5a.

Vad kallas de olika klimatzonerna? Skriv rätt begrepp vid rätt bokstav. Välj bland begreppen i rutan.

Svar

Förklaring


5b.

I vilken klimatzon är fotografierna tagna? Skriv namnet på klimatzonen under bilderna.

Svar

Förklaring


6. Klimatförändringar

Idag finns en stor enighet bland forskare om att jordens klimat håller på att förändras. Klimatförändringarna kan få olika konsekvenser, t.ex. fler och kraftigare orkaner, att havsytans nivå höjs och att områden drabbas av torka.


6a.

De markerade områdena på kartan kan drabbas av klimatförändringarna på olika sätt. Ge exempel på ett område som kan drabbas av:
a) Fler och kraftigare orkaner
Förklara varför just detta område kan drabbas av fler och kraftigare orkaner.

Svar

Förklaring


6b.

De markerade områdena på kartan kan drabbas av klimatförändringarna på olika sätt. Ge exempel på ett område som kan drabbas av:
b) Att havsnivån höjs
Förklara varför just detta område kan drabbas av höjda havsnivåer

Svar

Förklaring


6c.

De markerade områdena på kartan kan drabbas av klimatförändringarna på olika sätt. Ge exempel på ett område som kan drabbas av:
c) Torka
Förklara varför just detta område kan drabbas av torka

Svar

Förklaring


7. Jordens gradnät

I den här uppgiften ska du markera olika platser på världskartan med hjälp av jordens gradnät. Rita kryss på kartan vid följande koordinater:

  • 30˚N, 120˚O
  • 60˚S, 30˚O
  • 60˚N, 90˚V

Bind samman kryssen du har ritat med streck.
Vilken figur har du ritat?

Svar

Förklaring


8. Naturresurser

Bilderna visar olika naturresurser. Naturresurserna kan delas in i två kategorier, förnybara och icke förnybara resurser.

Vilka fyra resurser är förnybara?

Sätt kryss i rutorna. Fler än fyra kryss gör svaret ogiltigt.

Svar

Förklaring


9. Vindkraft

Ett vindkraftverk utvinner energi från vinden. Idag pågår en snabb utbyggnad av vindkraft runtom i världen. Det finns många som är positiva till detta, men många är också kritiska. Läs mailet och besvara fråga 9 på nästa sida.

Skriv ett svar till Maria där du resonerar om fördelarna med vindkraft. Lyft fram olika argument för vindkraft och använd begrepp från rutan i ditt svar. Tänk också på att belysa frågan utifrån olika perspektiv (lokalt-globalt, dåtid-nutid, individ-samhälle).

Svar

Förklaring


10. Tillgång till rent vatten

En av tio människor i världen har inte tillgång till rent dricksvatten. Nästan två av fem människor i världen saknar tillgång till en toalett. Brist på rent vatten och toaletter är främst ett problem för människor som är fattiga. Barn är särskilt utsatta. (Källa: WHO)

Studera kartorna nedan. Vilket/vilka samband kan du se mellan HDI (se förklaring på nästa sida) och tillgång till rent vatten? Ge exempel.

Svar

Förklaring


11a. Vatten, hälsa och utveckling

Brist på rent vatten är ett stort problem för många människor. Brist på rent vatten påverkar barnens hälsa, villkor och framtid. Det har också stor betydelse för ett lands möjligheter att utvecklas.

Förklara på vilka olika sätt tillgång till rent vatten kan förbättra barnens hälsa, villkor och framtid:

Svar

Förklaring


11b

Förklara på vilka olika sätt tillgång till rent vatten kan förbättra ett lands möjligheter att utvecklas.

Svar

Förklaring


12. Nya produktionsmönster

Många industrier har flyttat produktionen från Europa och Nordamerika till länder i Asien och Afrika. Det här exemplet handlar om fisk men det finns många andra varor där utvecklingen har varit ungefär densamma.


12a

Resonera om olika orsaker till det förändrade sättet att hantera fisk. Ta hjälp av begreppen i rutan.

Svar

Förklaring


12b

Vilka konsekvenser kan det förändrade sättet att hantera fisk leda till? Ta hjälp av följande ord: Arbetstillfällen, Miljö, Konkurrens, Hållbar utveckling, Producent, Konsument.

Svar

Förklaring


13. Migration

Vilka orsaker finns till att människor väljer att flytta från ett land till ett annat? Resonera med hjälp av följande begrepp: Permanent migration, Kön, Tillfällig migration, Sexualitet, Frivillig migration, Klass, Påtvingad migration, Etnicitet.

Svar

Förklaring


14. Namn, läge och storlek

Kryssa för rätt alternativ. Fler än ett kryss gör svaret ogiltigt. Du kan ha hjälp av kartan när du svarar på frågorna.

Svar

Förklaring

Andra delprov och exempel