Schoolido | Lär på ditt sätt

För lärare

Schoolido ger elever ett kvalitativt lärande anpassat efter deras behov. Lärtjänsten är en trygg grund för livet och kunskapsutveckling framåt. Elever kommer till skolan med olika förutsättningar och bakgrund. Och deras utgångsläge skiljer sig ofta åt redan från starten. Ett kraftfullt ämnesövergripande verktyg som Schoolido gör skillnad och innebär samtidigt en extra resurs för dig som lärare, för dina elever och deras vårdnadshavare. För att ge alla elever en så bra grund som möjligt är flera av våra funktioner utvecklade i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).

En kraftfull lärtjänst som Schoolido gör skillnad

 • Schoolido bidrar till ett lärande som går över ämnesgränserna och stimulerar elevernas egna utveckling. Varje moment innehåller tydliga kopplingar till relaterade arbetsområden inom och över ämnesgränserna.
 • Ämnesinnehåll och pedagogik förankrat i vetenskaplig grund, presenterat på ett elevnära vis. Innehållet produceras tillsammans med tvärfunktionella grupper med erfarna lärare, ämneslektorer och forskare. 
 • Planeringsverktyg som ger lärare möjlighet att vägleda elever på grupp eller individnivå. Skapa egna planeringar eller utgå från Schoolidos färdig planeringar. 
 • Öva på nationella prov, få extraförklaringar till innehåll och bedömning från våra ämnesexperter.
 • Återkoppling kring elevers aktivitet på individ, grupp och ämnesnivå.
 • Olika typer av övningar, som individ-, grupp- och klassövningar, med koppling till kunskapskrav.
 • Sokratiska samtal som fördjupar elevens kunskaper och synliggör förmågorna
 • Självrättande quiz i tre olika nivåer med koppling till ämnesinnehåll.
 • Matematikuppgifter med lösningsförslag, uppdelade steg för steg. 
 • Kursplan-kopplingar tillgängliga för elever och vårdnadshavare för att se vilka moment i kursplanen eleverna tränar på.
 • Individuella inställningar för olika visningslägen. Välj vad och hur det ska se ut, t.ex. endast media eller text eller högkontrastläge.
 • Uppläst text med möjlighet att ändra hastighet och följa textmarkering.
 • Möjlighet för elever att skapa egna anteckningar och favoritmarkera innehåll.
 • Möjlighet att anpassa storlek på text, bild, film och matematiska uttryck.
 • Tydliga och förklarande filmer, modeller och illustrationer
 • Ämnesfördjupningar med ytterligare material, även bortom kursplanerna.
 • Socialt lärande i vårt forum där elever kan ställa frågor till lärare och andra elever.
 • Idag finns 12 ämnen för åk 7-9 (Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, HKK, Samhällskunskap, Religion, Historia, Geografi, Svenska, Engelska och Svenska som andraspråk), med ständigt växande och uppdaterat innehåll...
 • ... och mycket mer, kontakta oss för att få veta mer om hur Schoolido kan hjälpa till i undervisningen på din skola.

Vetenskaplig grund

Vi vet att personer som har djupa ämneskunskaper ofta också har en passion och ett stort engagemang att dela med sig av dessa. Därför samarbetar vi på Schoolido med bland annat forskare, lektorer och professorer. Alla elever kan och förtjänar att få tillgång till de djupaste och bredaste ämneskunskaperna, på ett sätt som de förstår. På Schoolido genomsyrar det vetenskapliga perspektivet innehållet, didaktiken och lärandet. Allt i en digital lärtjänst för skolans ämnen.

Planeringar med direkta kopplingar till kursplanerna

Med hjälp av vårt planeringsverktyg kan du visa vägen för dina elever och deras vårdnadshavare med planeringar på grupp- eller individnivå. Du kan enkelt planera med Schoolidos färdiga innehåll och lägga till eget material där du vill. Du får planeringar som tydligt visar för elever och vårdnadshavare var i kursplanen ni tränar. Det är lika lätt att skapa ämnesövergripande planeringar om ni vill arbeta med fler ämnen eller arbetsområden parallellt. Att ha allt samlat på en plats skapar struktur, fokus och ett lugn kring lärprocessen.

Interagera med varje kursplan

Välj syfte, centralt innehåll eller kunskapskrav och få relevanta förslag på innehåll. Med hjälp av våra dynamiska kursplaner ser du hur arbetsområden, övningar, modeller och enskilda artiklar svarar mot ämneskursplanerna och få förslag till innehåll att arbeta med.

 

Multimodalt innehåll

Få utrymme och möjlighet att flexibelt kunna individanpassa elevernas lärande. Genom filmer, bilder, animationer, modeller, text/uppläst text, kvalitativa övningar, uppgifter och quiz kan elever lära och träna på det sätt som passar dem bäst. Vi förklarar samma sak på olika sätt.

Övningar, uppgifter och sokratiska samtal

Schoolidos övningar och uppgifter är en resurs för en formativt präglad undervisning. Övningarna pekar tydligt mot kursplanernas förmågor och hjälper eleverna utveckla dessa förmågor. På så sätt blir elevernas arbete med övningar en del av lärarnas bedömningsunderlag. Vi arbetar brett och djupt, från Sokratiska samtal skapade av Ann S. Pihlgren till större kvalitativa övningar av bland andra Göran Svanelid och Sten Arevik. Vår målsättning är att det ska bli lättare för lärare, elever och vårdnadshavare att kommunicera kring kursplan och kunskapskrav. I Schoolido hittar du dessutom tillägg till innehållet om kunskap och undervisning, vilket hjälper dig som lärare att förklara tankarna och texter bakom kursplanerna och bedömningen.

Öva med hjälp av modeller och bilder

Schoolido gör det enkelt att arbeta med modeller och låta dina elever till exempel jämföra bilder ur olika perspektiv. Modeller används för att förklara och beskriva något som finns i verkligheten på ett mer utvecklande och abstrakt vis, för att förstå eller förklara något som kan vara svårt eller krångligt vid första anblick. Du kommer att möte olika modeller för olika områden och övningar genomgående i lärtjänsten.

Individanpassning, specialpedagogik och SPSM

Schoolido finns för att ge alla elever möjligheter till att lära – på sitt sätt. Det är en av Schoolidos hörnstenar från början och för att ta fasta på detta har också flera av våra funktioner utvecklats med stöd av SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten), samt i tidigt samarbete med SpecPed som verkar "För varje elevs rätt till likvärdig utbildning". Många av våra användare är också specialpedagoger och med deras hjälp och feedback utvecklas dessa funktioner ständigt vidare. Hör gärna av dig om du själv har några pedagogiska idéer som du vill se förverkligade - kontakta oss här.

Som lärare kan du skapa individuella planeringar för elever som behöver extra stöd, eller extra utmaningar. Du kan även se aktivitet för varje elev eller på gruppnivå. Elever kan växla mellan olika visningslägen och välja uppläst text, ändra textstorlek, ändra vy spara egna anteckningar, favoritmarkera innehåll och arbeta tidsbestämt med hjälp av timerfunktionen. 

Alla användare kan enkelt ändra och anpassa sina önskade inställningar på kontosidan.

Räkneuppgifter med lösningssteg

Utöver exempel i innehållet finns över 600 räkneuppgifter med tillhörande lösningssteg, utformade av Wiggo Kilborn. Elever kan välja att se hela lösningen och svaret direkt eller få tips och ledtrådar stegvis för att komma vidare. Den första ledtråden är ofta en text med ett matematiskt språk, nästa en bild från innehållet och sist uträkningen och svar. Eleven får en guide som återkopplar till innehållet och ger strategier i tänkandet.

Quiz i alla ämnen

Schoolido innehåller tusentals quiz-frågor i olika nivåer. Quiz finns inom alla ämnen, arbetsområden och även på artikelnivå. Dina elever kan testa sig själva så snart de känner sig redo och få automatisk rättning direkt. Vid fel svar får eleven en länk vidare in till Schoolidos innehåll med mer information kring det rätta svaret. En sammanställning över hela elevens quiz skickas också till deras mejl. I quizzen kan elever tävla mot sig själva, försöka slå sitt egna resultat och höja sig till nästa nivå! Se exempel nedan:

Socialt lärande i frågeforum

Schoolido ger alla elever och vuxna som vill ytterligare en möjlighet att förstå skolan och att få hjälp med läxor. Vårdnadshavare får egna konton och kan, om de vill, på så sätt bli mer delaktiga i lärandet. Elever kan ställa frågor i frågeforumet vid tidpunkter då de faktiskt pluggar, till exempel på kvällar och helger.

Tid att sätta lärandet i fokus!

På Schoolido hittar du ämnesinnehåll som elever i åk 7-9 behöver lära sig enligt respektive kursplan. Här finns även mängder av vidare inspiration, relevanta referenser och exempel ur verkligheten. Använd Schoolido och få mer tid över för verklighet, samtal, reflektion och upplevelser med dina lärande elever!


Registrera dig och din skola för en kostnadfri testperiod redan idag!