Nationellt prov i Biologi 2013 Delprov A1 - Uppgifter

Byt typsnitt

Delprov A1 handlar om att du ska svara på ett antal frågor rörande biologi. Du ska kunna visa att du har koll på begrepp och att du kan använda ett naturvetenskapligt språk.

Frågor


1.

Under jordens och livets historia har ett antal stora förändringar skett. Vilket av alternativen A-D beskriver i vilken tidsordning förändringarna måste ha skett?

  1. Syrgas bildades → Fotosyntes utvecklades → Liv etablerades på land

  2. Fotosyntes utvecklades → Liv etablerades på land → Syrgas bildades

  3. Syrgas bildades → Liv etablerades på land → Fotosyntes utvecklades

  4. Fotosyntes utvecklades → Syrgas bildades → Liv etablerades på land

Svar

Att tänka på


2a

Vid löpning arbetar kroppens benmuskler. Samverkan med andra organ i kroppen är nödvändigt för att benmusklerna ska kunna arbeta.

Ge exempel på ett organ i kroppen och beskriv hur organet bidrar till att benmusklerna kan arbeta.

Svar

Att tänka på


2b

För att musklerna ska kunna arbeta sker det en förbränning (cellandning) i cellerna. Förklara vad som behövs för att förbränningen ska ske och vad som bildas.

Svar

Att tänka på


3.

Para ihop rätt sjukdom A-D med rätt beskrivning 1-4

A. Klamydia 1. Orsakas av virus. Ofta symptomfri under flera år, men immunförsvaret försvagas. Det finns ingen behandling som botar, men det finns medicin som håller mängden virus på en låg nivå.
B. AIDS 2. Orsakas av bakterier. Ofta förekommer inga symptom, men det kan svida när man kissar. Behandlas med antibiotika.
C. Gonorré 3. Orsakas av virus. Symptom i form av vårtor kring könsorganet. Det finns ingen behandling som botar, men det går att frysa eller bränna bort vårtorna. Det går även att vaccinera mot vissa virustyper.
D. Kondylom 4. Orsakas av bakterier. Symptom i form av gulaktiga, illaluktande flytningar, sveda när man kissar och halsont. Behandlas med antibiotika.

Svar

Att tänka på


4.

Skrattgropar i kinderna orsakas av en dominant gen. En kvinna med skrattgropar får barn med en man som inte har skrattgropar. Har deras barn skrattgropar eller inte?

Motivera.

Svar

Att tänka på


5.

Sömn är viktigt för människokroppen. Sömnbrist under en kortare period ger tillfälliga symptom som till exempel trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga. Vid långvarig sömnbrist, som pågår under flera månader, blir påverkan på människokroppen större.

Resonera kring hur långvarig sömnbrist kan påverka människokroppen.

Svar

Att tänka på


6.

Populationsstorleken för rådjur varierar från år till år. Variationen kan bero på olika faktorer som till exempel konkurrens eller jakt. Ingen av de två nämnda faktorerna kan dock förklara den kraftiga uppgången och nedgången i rådjurspopulationen som diagrammet visar.

Resonera kring andra faktorer som kan ha orsakat den kraftiga uppgången och nedgången i rådjurspopulationen.

Svar

Att tänka på


7.

Skogshare är en vanlig art i Sverige. Under sommaren har skogsharen brun pälsfärg. Under vintern har de flesta skogshararna i södra Sverige en grå pälsfärg medan det bland skogshararna i norra Sverige är vanligast med vit pälsfärg. Skogshararnas olika pälsfärg under vintern är en anpassning till miljön.

Använd kunskaper om evolution och naturligt urval för att förklara varför de flesta skogshararna i norra Sverige har vit pälsfärg på vintern.

Svar

Att tänka på


8.

Den österrikiske biologen Karl Landsteiner ägnade sig åt forskning om immunförsvaret i blodet och presenterade år 1901 AB0-systemet.

  • Förklara vad AB0-systemet innebär.
    och
  • Beskriv vilken betydelse AB0-systemet har haft för människans levnadsvillkor.

Svar

Att tänka på


9a

Under sommaren drabbas havet Östersjön ofta av algblomning. Algblomning innebär en kraftig tillväxt av växtplankton som grumlar och missfärgar vattnet. Algblomning orsakas av övergödning men även av att mängden torsk i havet minskar.

Utgå ifrån bilden av näringskedjan och förklara varför det blir algblomning när mängden torsk minskar.

Svar

Att tänka på


9b

Mängden torsk i Östersjön har minskat kraftigt de senaste årtiondena. Mänsklig påverkan kan vara orsaken till detta.

Hur kan olika mänskliga aktiviteter ha orsakat att mängden torsk har minskat?

Svar

Att tänka på


9c

Föreslå en åtgärd och förklara hur den kan bidra till att mängden torsk ökar. Ange både fördelar och nackdelar som denna åtgärd kan ha.

Svar

Att tänka på

Andra delprov och exempel